27.4 C
Bangkok
Tuesday, July 23, 2024

Wow….โครงการรับสมัครเยาวชนไทยเข้า ร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558

ทาง StudyPlusเปิดให้ความรู้ ฟรี ในโครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์  ประจำปี 2558 ใน วันที่ 2 พค. ที่โรงเเรมบางกอก คริสเตียน  13.00-15.30น.  ลงทะเบียนที่  news@studyplus.co.th รับเเค่ 50 คนเท่านั้น 

ใกล้เปิดแล้ว โครงการรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์  ประจำปี 2558 

หมายเหตุ ทาง StudyPlusเป็นศูนย์แนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ใช่บริษัทจัดหางาน  ไม่ได้จัดหางานให้ผู้สมัคร  เพียงแค่ให้ความรู้เกี่ยวกับวีซ่าประเภทนี้เท่านั้น  ไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงทั้งสิ้น 

ดาวน์โหลด

ตามที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานในการออกหนังสือรับรองคุณสมบัติ

เพื่อประกอบการขอวีซ่าประเภท Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ให้กับเยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติและเอกสารที่กำหนด นั้น ประจำปี 2558 ใกล้เปิดแล้ว

ตัวอย่างโครงการปีที่แล้วจาก www.opp.go.th

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.immi.gov.au

 

สท. ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในการพิจารณาแนวทางและกำหนดจำนวนการออกหนังสือรับรองคุณสมบัติให้กับผู้ยื่นขอวีซ่าประเภท Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย (โควตาการออกวีซ่า จำนวนทั้งสิ้น 500 คน) และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ (โควตาการออกวีซ่า จำนวนทั้งสิ้น 100 คน) แล้ว ดังนั้น สท. จึงกำหนดเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อขอออกหนังสือรับรองคุณสมบัติประกอบการขอวีซ่า ดังนี้

 1. โครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย

จำนวน 550 คน

 1. โครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์

จำนวน 120 คน

วิธีการรับสมัคร  โดยระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ สท. www.opp.go.th

กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม โดยระบบเปิดให้บริการ
ในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 กรกฎาคม ทั้งนี้ หากมีเยาวชนสมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนด
ก่อนช่วงเวลาระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที

 

หมายเหตุ       1.    ผู้สมัครสามารถสมัครได้โครงการเดียวเท่านั้น หากตรวจสอบพบข้อมูลภายหลัง

              ว่าสมัครทั้งสองโครงการจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งสองโครงการ

 1. สท. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์พร้อมวัน เวลา ให้ทราบในวันที่ 17

   กรกฎาคม  เวลา 14.00 น. ทางเว็บไซต์ สท. www.opp.go.th

 

——————————————

 

ผู้สนใจสมัคร

ดูรายละเอียดคุณสมบัติ หลักฐานการสมัครของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

รูปแบบวิธีการสมัครเข้าระบบ Online

 

การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ  จาก สท.

โครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย

****************************

 

 1. ที่มาของโครงการ

ด้วยรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำโครงการ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทางการทำงาน และท่องเที่ยวไทย – ออสเตรเลีย ภายใต้ข้อตกลง “Work and Holiday Visas” ข้อตกลงดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และสามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์ สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ได้มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยมีโควตาให้เยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย ปีละ 500 คน

 

 1. คุณสมบัติ

เยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
 3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 4. มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 5. ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
 6. มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
 7. มีความประพฤติและสุขภาพดี

 

 1. หลักฐานการยื่นขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก สท.

ตามข้อตกลงของโครงการฯ เยาวชนไทยที่จะยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย  จะต้องแนบหลักฐาน หนังสือรับรองคุณสมบัติ จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ (สท.) โดยเยาวชนจะต้องมีและยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองจาก สท. ดังนี้

 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย (พิมพ์มาจากการสมัครเข้าทางออนไลน์)
 2. ปริญญาบัตร/ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. หนังสือเดินทาง มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 5. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 6. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 7. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยแนบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด คือ

1)  ผลการสอบ  IELTS (ประเภทใดก็ได้) ไม่ต่ำกว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 2 ปี   หรือ

2) ผลการสอบ TOEFL มีอายุไม่เกิน 2 ปี ระดับคะแนน   หรือ

– 133 on a computer based test

– 450 on a paper based test

– 45 – 46 on an internet-based test

3) ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน  หรือ

4) หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษา (3 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน  หรือ

5) หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน  หรือ

6) สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือ

ประกาศนียบัตร

 1. หลักฐานทางการเงิน (ของผู้เดินทาง) ไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น Bank

Statement หรือใบรับรองทางการของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร

 1. บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว (พิมพ์มาจากการสมัครเข้าทางออนไลน์)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

 

หมายเหตุ 1. ให้นำหลักฐานตัวจริงพร้อมสำเนา และรับรองสำเนาทุกฉบับมาในวันยื่นเอกสารและ

สัมภาษณ์ ยกเว้นทะเบียนบ้านและบัตรประจำประชาชนของผู้ปกครอง ถ้าไม่สามารถนำฉบับจริงมาได้ อนุโลมให้ใช้สำเนาแทนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 1. ส่วนเอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่าให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ

    สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียด

    ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.immi.gov.au

 

 1. วิธีการ/ขั้นตอนการรับสมัคร
 2. เปิดรับสมัครโดยวิธีออนไลน์ (Online) ผ่านทางเว็บไซต์ของ สท. www.opp.go.th ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2556 โดยระบบจะเปิดให้บริการในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ หากมีเยาวชนสมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนด (550 คน) ก่อนช่วงเวลาการรับสมัคร ระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที

 

 1. 2. เอกสารประกอบการสมัครระบบ Online

1)     ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่ สท. ประกาศไว้ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว
กรอกในใบสมัครออนไลน์

2)     เอกสารที่จำเป็นต้อง Scan เตรียมไว้เพื่อแนบไฟล์ คือ รูปถ่าย และ หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL หรือ หลักฐานที่แสดงว่าจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน)

 

 1. วิธีการเข้าสู่ระบบ Online

1)     คลิกไปที่ website ของ สท. www.opp.go.th

2)     คลิกไปที่แบนเนอร์ โครงการ Work and Holiday (ทางด้านขวามือ)

3)     ข้อมูลโครงการ

4)     คลิกที่ “สมัครเข้าร่วมโครงการ”

5)     อ่านข้อตกลง คลิกยอมรับข้อตกลงเพื่อเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูล

6)     กรอกข้อมูลตามข้อที่กำหนดให้ครบถ้วน และบันทึกข้อมูล พร้อมพิมพ์ใบสมัครในรูปแบบ Microsoft Word เพื่อยื่นในวันสัมภาษณ์

หมายเหตุ  สามารถอ่านเพิ่มเติมวิธีการเข้าสู่ระบบตามตัวอย่างที่แนบ

 

 1. 4.  การยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ ให้มายื่นเอกสารและสัมภาษณ์ด้วยตัวเองพร้อมเอกสาร ดังนี้

1)     ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากการสมัครทางออนไลน์

2)     บันทึกข้อตกลงที่พิมพ์จากการสมัครทางออนไลน์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ปกครองลงนามแล้ว

3)     เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 3 ใช้ฉบับจริงพร้อมสำเนาและรับรองทุกฉบับ

4)     กำหนดวันยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม  ระหว่างเวลา 09.00 – 17.30 น. ณ หอประชุม สท. ชั้น 1 ทั้งนี้ ต้องมายื่นเอกสารและสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามวันที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

 

 1. 5. การรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ

1)     ภายใน 4 วันทำการ หลังจากการสัมภาษณ์แล้วเสร็จ ทั้งนี้ จะได้แจ้งวันนัดหมายเพื่อรับหนังสือรับรองให้ทราบ ในวันยื่นเอกสารและสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง

2)     สถานที่รับหนังสือรับรอง ณ หอประชุม สท. ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ

3)     แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน

4)     ในกรณีผู้มารับแทนให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับแทน (รับรองสำเนา)

5)     ลงชื่อรับหนังสือรับรอง

 

 1. หลักฐานประกอบการขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) กับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
 • แบบฟอร์ม 1208 (Work and Holiday Visa) โดยสามารถ download ได้จาก

http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1208.pdf

 • รูปถ่ายสีขนาด 5 x 3.5 ซม. จำนวน 2 รูป
 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติจาก สท. (ฉบับจริง) มีอายุตั้งแต่วันที่ออกหนังสือถึง 30 มิถุนายนของปีถัดไป
 • หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยแนบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด คือ

1)     ผลการสอบ  IELTS (ประเภทใดก็ได้) ไม่ต่ำกว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 2 ปี   หรือ

2)     ผลการสอบ TOEFL มีอายุไม่เกิน 2 ปี ระดับคะแนน   หรือ

– 133 on a computer based test

– 450 on a paper based test

– 45 – 46 on an internet-based test

3)     ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา

2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน  หรือ

4)     หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษา (3 years of secondary

education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน  หรือ

5)     หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education)

จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน  หรือ

6)     สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือ

ประกาศนียบัตร

 • หลักฐานทางการเงินของผู้เดินทางไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น Bank Statement หรือ ใบรับรองทางการของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) 9,630 บาท
 1. ใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียกำหนด ตรวจรายชื่อโรงพยาบาลจาก immi.gov.au_thailandpaneldoctor โดยแจ้งแพทย์ผู้ตรวจว่าต้องการสมัคร Work and Holiday Visa ของออสเตรเลีย
 2. แผนการเดินทางโดยคร่าว ๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย

(เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ)

 1. หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นภาษาอังกฤษ (Parent Permission Letter)

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

 1. ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจประทับลงตราหนังสือเดินทาง (VISA) ตัวแทนรับยื่นวีซ่า VFS

ณ ห้อง 2 และ3 ชั้น 34 ตึก THAI CC เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

(สถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์) โทร. 0 2344 6400 โทรสาร 0 2344 6593

เวลาทำการยื่นวีซ่า : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น.

เวลารับหนังสือดินทาง : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 15.00 – 16.30 น.

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งส่วนของการเดินทางและค่าครองชีพ
  ค่าประกันสุขภาพ ตลอดจนระยะเวลาของการพักอาศัยในประเทศออสเตรเลีย ต้องหาที่พักและสมัครงานเอง โดยอาจท่องเที่ยวสลับกับการทำงาน และจะต้องทำงานกับนายจ้างคนเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน หลังจากนั้นต้องเปลี่ยนงานหรือเดินทางท่องเที่ยว

 

หมายเหตุ 1.  เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.immi.gov.au

 1. ที่อยู่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0 2287 2680 0 2344 6300 โทรสาร 0 2344 6593

E-mail : immigration.bangkok@dfat.gov.au              

 

คำเตือน

 1. ห้ามทำการสมัครผ่านบริษัทนายหน้าที่รับเป็นตัวกลางทำการสมัครและ/หรือจัดหาที่อยู่ให้เด็ดขาด เนื่องจากผิดจุดประสงค์ของโครงการและอาจทำให้ไม่ได้รับวีซ่า รวมทั้งอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้
 2. วีซ่าประเภทนี้มิใช่วีซ่าทำงาน ดังนั้น หากพบว่าทำงานประจำ ณ ที่ใดเกินกว่า 6 เดือน จะถือว่าได้ทำผิดกฎหมาย อาจถูกถอนวีซ่าและถูกส่งกลับ

 

          หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่

กลุ่มประสานงานต่างประเทศ , สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน

                 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)

                 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร./โทรสาร 0 2651 6534

แผนที่ของสำนักงานโปรดคลิกที่ ติดต่อเรา หน้าแรกของ Website : www.opp.go.th

 

หมายเหตุ ทาง StudyPlusเป็นศูนย์แนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ใช่บริษัทจัดหางาน  ไม่ได้จัดหางานให้ผู้สมัคร  แค่ให้ความรู้เกี่ยวกับวีซ่าประเภทนี้เท่านั้น  ไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงทั้งสิ้น

 

 

StudyPlus ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาต่างๆในต่างประเทศ ทั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อินเดีย อเมริกา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน แอฟริกาใต้ เกาหลี ฟิลิปปินส์ จีน คอสตาริกา เยอรมัน มอลต้า เนเธอร์แลนด์ให้เป็นตัวแทนในการดำเนินการติดต่อ และสมัครเรียนให้กับผู้ที่สนใจแนะแนวให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ต่อต่างประเทศทุกระดับในสาขาต่างๆ พร้อมอำนวยความสะดวก เรื่องการขอวีซ่า รวมถึงบริการจัดหาเจ้าหน้าที่รับ-ส่งที่สนามบินดำเนินจัดหาที่พักสะดวกปลอดภัย กับครอบครัวชาวต่างประเทศหรือหอพักของสถาบัน นอกจากนี้ยังมีบริการจอง ตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษอีกด้วย 

เรียนต่างประเทศ เเนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศ เเนะเเนวเรียนต่อเมืองนอก

เรียนออสเตรเลีย เรียนอเมริกา เรียนสิงคโปร์ เรียนนิวซีเเลนด์ เรียนเยอรมัน เรียนต่ออังกฤษ เรียนเเคนาดา เรียนมาเลเซีย เรียนฟิลิปปินส์ เรียนจีน เรียนญี่ปุ๋น เรียนเกาหลี เรียนรัสเซีย เรียนเนเธอร์แลนด์ เรียนสวิสเซอร์แลนด์ เรียนฝรั่งเศส เรียนอิตาลี เรียนมอลต้า เรียนอินเดีย เรียนต่อต่างประเทศ

Lists

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Articles