27.8 C
Bangkok
Thursday, June 20, 2024

สินเชื่อในการเรียนต่อต่างประเทศง่ายนิดเดียว

KTB-loan

สินเชื่อในการเรียนต่อต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย

ก้าวสู่อนาคตใหม่ด้วยการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างมั่นใจ ด้วยสินเชื่อบุคคลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อของบุคคลทั่วไปในสถาบัน ต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง เช่น ค่าเล่าเรียน หรือค่าตำรา และอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ของธนาคารกรุงไทย

ลักษณะของบริการ

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อของบุคคลทั่วไปในสถาบัน ต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง เช่น ค่าเล่าเรียน หรือค่าตำรา และอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • เพื่อศึกษาทางด้านภาษาหรือ Intensive Course ก่อนเข้าเรียน
 • เพื่อศึกษา หรือฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือ Extension Course ในสายวิชาชีพที่ตรงกับสายงานเพิ่มเติม
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนตามโครงการมูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอ.เอฟ.เอส) ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาให้วงเงินกู้สูงสุด 80% ของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยให้ แบ่งจ่ายเงินกู้ตามแต่ละภาคการศึกษา และจ่ายไม่เกิน 80% ของค่าใช้จ่ายของภาคการศึกษา

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนิสิต บุคคลที่ทำงานแล้ว
 • มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • บรรลุนิติภาวะ และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

 • ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานองค์การของรัฐมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท หรือ
 • พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท หรือ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

เงื่อนไขการใช้บริการ

ระยะเวลาการให้สินเชื่อและการผ่อนชำระ สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าของคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) และคู่สมรส
 • สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้ หรือหลักฐานอื่นแสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี) และของ ผู้ค้ำประกัน
 • ใบรับรองการเป็นนักศึกษา / ใบรับรองการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม และ/ หรือหลักฐานแสดงการตอบรับ
 • เข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา จาก ต่างประเทศ
 • เอกสารการรับรองจาสถานทูต หรือกงศุล
 • หลักฐานระบุค่าใช้จ่ายโดยประมาณ หรือหนังสือเรียกเก็บเงินจากสถาบันการศึกษา

อัตราค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากเป็นประกัน
 • คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับบวกส่วนต่าง 2.00% ต่อปี
 • กรณีมีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน
 • คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR+1.00% ต่อปี
 • กรณีมีหลักประกันเป็นบุคคลค้ำประกัน
 • คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MRR + 3.00% ต่อปี
 • กรณีผิดนัดชำระ หนี้งวดใดงวดหนึ่ง
 • คิดดอกเบี้ยจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

หลักฐานในการกู้ยืม

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. ใบรับรอบเงินเดือนตัวจริง
 4. Slip เงินเดือนตัวจริง
 5. ใบตอบรับสถาบันที่จะเรียนในต่่างประเทศ
 6. สำเนาหน้า Passport
 7. Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ไม่จำกัดจำนวนเงินในบัญชี

 

StudyPlus ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาต่างๆในต่างประเทศ ทั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อินเดีย อเมริกา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน แอฟริกาใต้ เกาหลี ฟิลิปปินส์ จีน คอสตาริกา เยอรมัน มอลต้า เนเธอร์แลนด์ให้เป็นตัวแทนในการดำเนินการติดต่อ และสมัครเรียนให้กับผู้ที่สนใจแนะแนวให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ต่อต่างประเทศทุกระดับในสาขาต่างๆ พร้อมอำนวยความสะดวก เรื่องการขอวีซ่า รวมถึงบริการจัดหาเจ้าหน้าที่รับ-ส่งที่สนามบินดำเนินจัดหาที่พักสะดวกปลอดภัย กับครอบครัวชาวต่างประเทศหรือหอพักของสถาบัน นอกจากนี้ยังมีบริการจอง ตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษอีกด้วย 

เรียนต่างประเทศ เเนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศ เเนะเเนวเรียนต่อเมืองนอก

เรียนออสเตรเลีย เรียนอเมริกา เรียนสิงคโปร์ เรียนนิวซีเเลนด์ เรียนเยอรมัน เรียนต่ออังกฤษ เรียนเเคนาดา เรียนมาเลเซีย เรียนฟิลิปปินส์ เรียนจีน เรียนญี่ปุ๋น เรียนเกาหลี เรียนรัสเซีย เรียนเนเธอร์แลนด์ เรียนสวิสเซอร์แลนด์ เรียนฝรั่งเศส เรียนอิตาลี เรียนมอลต้า เรียนอินเดีย เรียนต่อต่างประเทศ

Lists

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Articles