สินเชื่อในการเรียนต่อต่างประเทศง่ายนิดเดียว

0
12023

KTB-loan

สินเชื่อในการเรียนต่อต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย

ก้าวสู่อนาคตใหม่ด้วยการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างมั่นใจ ด้วยสินเชื่อบุคคลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อของบุคคลทั่วไปในสถาบัน ต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง เช่น ค่าเล่าเรียน หรือค่าตำรา และอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ของธนาคารกรุงไทย

ลักษณะของบริการ

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อของบุคคลทั่วไปในสถาบัน ต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง เช่น ค่าเล่าเรียน หรือค่าตำรา และอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • เพื่อศึกษาทางด้านภาษาหรือ Intensive Course ก่อนเข้าเรียน
 • เพื่อศึกษา หรือฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือ Extension Course ในสายวิชาชีพที่ตรงกับสายงานเพิ่มเติม
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนตามโครงการมูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอ.เอฟ.เอส) ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาให้วงเงินกู้สูงสุด 80% ของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยให้ แบ่งจ่ายเงินกู้ตามแต่ละภาคการศึกษา และจ่ายไม่เกิน 80% ของค่าใช้จ่ายของภาคการศึกษา

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนิสิต บุคคลที่ทำงานแล้ว
 • มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • บรรลุนิติภาวะ และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

 • ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานองค์การของรัฐมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท หรือ
 • พนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท หรือ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

เงื่อนไขการใช้บริการ

ระยะเวลาการให้สินเชื่อและการผ่อนชำระ สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าของคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) และคู่สมรส
 • สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้ หรือหลักฐานอื่นแสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี) และของ ผู้ค้ำประกัน
 • ใบรับรองการเป็นนักศึกษา / ใบรับรองการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม และ/ หรือหลักฐานแสดงการตอบรับ
 • เข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา จาก ต่างประเทศ
 • เอกสารการรับรองจาสถานทูต หรือกงศุล
 • หลักฐานระบุค่าใช้จ่ายโดยประมาณ หรือหนังสือเรียกเก็บเงินจากสถาบันการศึกษา

อัตราค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากเป็นประกัน
 • คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับบวกส่วนต่าง 2.00% ต่อปี
 • กรณีมีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน
 • คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR+1.00% ต่อปี
 • กรณีมีหลักประกันเป็นบุคคลค้ำประกัน
 • คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MRR + 3.00% ต่อปี
 • กรณีผิดนัดชำระ หนี้งวดใดงวดหนึ่ง
 • คิดดอกเบี้ยจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

หลักฐานในการกู้ยืม

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. ใบรับรอบเงินเดือนตัวจริง
 4. Slip เงินเดือนตัวจริง
 5. ใบตอบรับสถาบันที่จะเรียนในต่่างประเทศ
 6. สำเนาหน้า Passport
 7. Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ไม่จำกัดจำนวนเงินในบัญชี

 

StudyPlus ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาต่างๆในต่างประเทศ ทั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อินเดีย อเมริกา สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน แอฟริกาใต้ เกาหลี ฟิลิปปินส์ จีน คอสตาริกา เยอรมัน มอลต้า เนเธอร์แลนด์ให้เป็นตัวแทนในการดำเนินการติดต่อ และสมัครเรียนให้กับผู้ที่สนใจแนะแนวให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ต่อต่างประเทศทุกระดับในสาขาต่างๆ พร้อมอำนวยความสะดวก เรื่องการขอวีซ่า รวมถึงบริการจัดหาเจ้าหน้าที่รับ-ส่งที่สนามบินดำเนินจัดหาที่พักสะดวกปลอดภัย กับครอบครัวชาวต่างประเทศหรือหอพักของสถาบัน นอกจากนี้ยังมีบริการจอง ตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษอีกด้วย 

เรียนต่างประเทศ เเนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศ เเนะเเนวเรียนต่อเมืองนอก

เรียนออสเตรเลีย เรียนอเมริกา เรียนสิงคโปร์ เรียนนิวซีเเลนด์ เรียนเยอรมัน เรียนต่ออังกฤษ เรียนเเคนาดา เรียนมาเลเซีย เรียนฟิลิปปินส์ เรียนจีน เรียนญี่ปุ๋น เรียนเกาหลี เรียนรัสเซีย เรียนเนเธอร์แลนด์ เรียนสวิสเซอร์แลนด์ เรียนฝรั่งเศส เรียนอิตาลี เรียนมอลต้า เรียนอินเดีย เรียนต่อต่างประเทศ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่