30.9 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024

ทุนรัฐบาลโมร็อกโก

StudyPlus ศูนย์แนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลก จัดทำขึ้นเพือ่ต้องการให้เยาวชนไทยมีความรู้ทุนเพิ่มขึ้น  ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเเต่อย่างใด

images (8)

ทุนรัฐบาลโมร็อกโก

ทุนรัฐบาลโมร็อกโกมีทุนระดับปริญญาตรี โท เอกโดยทางรัฐบาลโมร็อกโกได้เสนอทุนการศึกษาดังกล่าวให้แก่นักศึกษาไทยไปศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศโมร็อกโกโดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 ต้องมีสัญชาติไทย นับถือศาสนาใดก็ได้และต้องมีอายุระหว่าง 19 – 23 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี

2 ต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอารบิกในระดับดี

หลักฐานประกอบการสมัคร

ต้องส่งเอกสารการสมัครไปให้ครบจำนวน 2 ชุดซึ่งในแต่ละชุดมีเอกสารดังต่อไปนี้

1 ใบสมัคร

2 สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากสถานศึกษาแปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อย

3 สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากสถานศึกษาแปลเป็นภาษาอังกฤษ

4 สำเนาสูติบัตรแปลเป็นภาษาอังกฤษ

5 สำเนาหนังสือเดินทาง

6 ใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ที่ได้รับการรับรองว่าผู้สมัครมีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อหรือเป็นพาหะแปลเป็นภาษาอังกฤษ

7 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยระบุชื่อจริง นามสกุล และสัญชาติไว้ที่ด้านหลังรูป

8 สำหรับผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาเอกต้องยื่นสำเนาผลงานวิจัยด้วย

9 ผู้สมัครจะต้องระบุสถานศึกษาและวิชาที่ต้องการจะศึกษาต่ออย่างชัดเจน 3 ลำดับ โดยเรียงลำดับจากสาขาที่ต้องการจะเข้ารับการศึกษามากที่สุดไปยังน้อยที่สุด และควรมีหนังสือแสดงเจตจำนงด้วยลายมือผู้ขอรับทุน

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มด้วยลายมือ และเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่สนใจ และเตรียมหลักฐานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเอกสารไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ถนน ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300

ทุนที่ได้รับ

ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 750ดีรแฮมหรือประมาณ  88 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ทุนนี้จะไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

ช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.amci.ma หรือติดต่อสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร 02 628 5646-8 ต่อ115, 117

StudyPlus ศูนย์แนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลก จัดทำขึ้นเพือ่ต้องการให้เยาวชนไทยมีความรู้ทุนเพิ่มขึ้น  ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเเต่อย่างใด

Lists

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Articles