28.5 C
Bangkok
วันเสาร์, มีนาคม 2, 2024

ทุนรัฐบาลจีนได้แก่ทุนปริญญาตรี โท เอก ทุนเรียนภาษาจีน และทุนนักศึกษาอาวุโส

StudyPlus ศูนย์แนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลก จัดทำขึ้นเพือ่ต้องการให้เยาวชนไทยมีความรู้ทุนเพิ่มขึ้น  ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเเต่อย่างใด

ทุนรัฐบาลจีนได้แก่ทุนปริญญาตรี โท เอก ทุนเรียนภาษาจีน และทุนนักศึกษาอาวุโส

24

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย 57 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร10310โทรศัพท์ 02 245 7039 โทรสาร 02 248 8085 เว็บไซต์ www.chinaembassy.or.th/th

กำหนดการรับสมัคร

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน

ประเภททุนต่างๆ

ทุนเรียนภาษาจีน (Chinese Culture Reach Fellowship)

เป็นทุนบางส่วนที่มอบให้นักศึกษาที่ต้องการเรียนภาษาจีนแบบไม่มีวุฒิบัตร หรือผู้ซึ่งมีความรู้ทางภาษาจีนเล็กน้อยและต้องการศึกษาภาษาจีนที่ประเทศจีนโดยมีระยะเวลาการเรียน1 – 2 ปี ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีความรู้เทียบเท่านักเรียนมัธยมปลายของจีนและมีอายุไม่เกิน 35 ปี

ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Scholarships for bachelor degree student)

เป็นทุนให้เต็มจัดขึ้นเพื่อผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีในประเทศจีน ใช้ระยะเวลาเรียน  4 – 5 ปีโดยผู้สมัครจะต้องจบการศึกษามัธยมปลายและมีผลการเรียนเป็นเลิศ ผ่านการสอบของสถาบันของจีนหรือได้รับการตอบรับจากสถาบันในจีนโดยผ่านการแนะนำรับรอง อีกทั้งผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน25 ปี

ทุนปริญญาโท (Scholarships for master degree student)

เป็นทุนให้เต็มมอบให้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาปริญญาโทในจีน โดยมีระยะเวลาเรียน 2 – 3 ปีและผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีมีผลการเรียนหรือคะแนนสอบเป็นเลิศ นอกจากนี้ผู้สมัครจะต้องได้รับการแนะนำจากศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ของสถาบันตน และได้รับการตอบรับโดยสถาบันในจีนแล้วและผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

ทุนปริญญาเอก (Scholarship for doctoral degree students)

เป็นทุนให้เต็มมอบให้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนปริญญาเอกในประเทศจีนโดยใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาโทและมีผลการเรียนและคะแนนเป็นเลิศ อีกทั้งผู้สมัครจะต้องได้รับการแนะนำจากศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ของสถาบันตนและจะต้องได้รับการตอบรับจากสถาบันในจีนแล้ว นอกจากนี้ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี

 

5 ทุนสำหรับนักศึกษาทั่วไป (Scholarship for general scholar)

เป็นทุนให้เต็มมอบให้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนตามวิชาเอกเดิมของตนในประเทศจีน โดยมีระยะเวลาเรียน 1 – 2 ปีและผู้สมัครจะต้องเรียนจบปริญญาตรีมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีหรือมีความรู้เทียบเท่าผู้จบปริญญาตรีและมีอายุไม่เกิน 45 ปี

6 ทุนสำหรับนักศึกษา (หรือนักวิจัย นักวิชาการ) อาวุโส

มอบให้สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานวิจัยของตนภายใต้วิชาที่เฉพาะเจาะจงในประเทศจีน ภายใต้การดูแลของศาสตราจารย์ของสถาบันนั้นๆ โดยมีระยะเวลา 1 – 2 ปี ผู้สมัครจะต้องมีความรู้เทียบเท่าปริญญาโทในประเทศจีน ภายใต้การแนะนำของศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ของตนและผู้สมัครต้องมีอายุต่ำกว่า 50 ปี

หลักฐานประกอบการสมัคร

1 กรอกแบฟอร์มใบสมัครของ Chinese Government Scholarship ที่ทำขึ้นโดย CSC – China Scholarship Council ดาวน์โหลดได้ที่http://en.csc.edu.cn

2 สำเนาใบแสดงผลการเรียนและวุฒิการศึกษา นักศึกษาจะต้องมีเอกสารรับรองสถานภาพการเรียนกรณียังศึกษาอยู่และกรณีทำงานแล้วก็จะต้องมีใบรับรองสถานภาพการทำงานโดยหน่วยงานตน

3 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพของชาวต่างชาติในกรณีที่เรียนมากกว่า 6 เดือน

4 ผลการวิจัยหรือแผนการเรียน (ไม่น้อยกว่า 200 คำ)

5 สำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอกและsenior scholarships จะต้องมีจดหมายแนะนำ 2 ฉบับซึ่งเขียนด้วยภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษโดยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์

6 นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สมัครที่ประเทศจีน จะต้องมี Admission Notice ของสถาบันจีน

7 ผู้สมัครทุนด้านดนตรีจะต้องมีผลงานด้านดนตรีด้วย

8 ผู้สมัครปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีagronomy และแพทย์จะต้องสอบคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และเคมีโดยสถานทูตจีนหรือผลการเรียนในระดับมัธยมปลายในประเทศตน

9 ผู้สมัครเรียนปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ จะต้องมีผลสอบคณิตศาสตร์โดยสถานทูตจีน

10 ผู้ที่สมัครในประเทศจีนในหลักสูตรปริญญาตรีจะต้องมีผลการสอบเข้าและ Admission Notice ของสถาบันจีน

11 ผู้สมัคร Chinese Culture Research Fellowshipจะต้องมีเอกสารผลงานที่ตีพิมพ์ของตน

การสนับสนุนทางการเงิน

1 ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

1.1 จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน ค่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียนวิชาอิสระและที่พัก

1.2 ได้รับประกันสุขภาพที่เทียบเท่ากับนักเรียนจีน

1.3 ค่าครองชีพ นักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาภาษาจีน จะได้รับ 1,400 หยวนต่อเดือน นักศึกษาปริญญาโทและนักวิชาการทั่วไปได้รับ 1,700 หยวน ต่อ เดือน นักศึกษาปริญญาเอกและนักวิชาการอาวุโส 2,000 หยวน ต่อ เดือน

1.4 การเดินทางระหว่างประเทศซึ่งครอบคลุมไปถึงความเร่งด่วนในการส่งเอกสารยกเว้นว่าจะไม่มีความเห็นชอบจากผู้ให้ทุน

1.5 ทุนให้บางส่วน ค่าตั๋วรถไฟ (ที่นั่งธรรมดา สำหรับการเดินทางแบบข้ามคืน) จะจัดให้กับผู้ที่เดินทาง

ย้ายจากเมืองที่ผ่านเข้ามา เพื่อจะไปยังเมืองที่สถาบันตั้งอยู่

เดินทางไปจากเมืองที่สถาบันรับทุนตั้งอยู่

เดินทางจากเมืองที่ไปพัฒนาภาษาจีนมายังเมืองที่สถาบันตั้งอยู่

2 ทุนการศึกษาบางส่วน

ครอบคลุมหนึ่งข้อหรือบางข้อของทุนการศึกษาเต็มจำนวน

ข้อกำหนดในการรับทุน

1 ผู้สมัครทุนข้างต้นทั้งหมด จะต้องมีความสามารถทางภาษาจีน (ยกเว้นนักเรียนที่เรียนภาษาจีนที่สมัครเรียนคอร์สที่สอนด้วยภาษาต่างประเทศ) ส่วนผู้ที่มีผลความรู้ภาษาจีนไม่ได้มาตรฐานจะต้องเรียนภาษาจีนก่อน โดยเรียนไม่เกิน 2 ปีและระยะการให้ทุนจะยืดไปโดยอัตโนมัติสำหรับนักเรียนปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ส่วนระยะเวลาเรียนภาษาจีนของนักศึกษาทั่วไป และนักศึกษาอาวุโสจะถูกรวมอยู่ในเวลาเรียนของทุนที่ได้

2 CSC (The China Scholarship Council) จะพิจารณาเอกสารการสมัครทุกใบที่ได้รับจากผู้สมัคร และส่งไปยังสถาบันที่ผู้สมัครเลือกโดยกระทรวงศึกษาของจีน ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตัวผู้สมัคร โดยสถาบันนั้นๆ จะเป็นผู้คัดเลือกว่าจะรับหรือไม่รับผู้สมัคร

3 ผู้สมัครปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกจากต่างประเทศสามารถที่จะเข้าเรียนในสถาบันที่เหมาะสมภายใน 1ปี นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎถ้าผ่านการสอบเข้าหรือผ่านคอร์สที่ต้องการคะแนนทั้งหมดจะถูกนำไปรวมกัน นักเรียนต้องผ่านการสอบเข้าหรือต้องสอบตามคอร์สที่กำหนด ในช่วงก่อนที่จะไปเรียนวิชาเอกของตน จะต้องเทคคอร์สภาษาจีนก่อนถ้าจำเป็น หากสอบภาษาจีนไม่ผ่าน จะต้องหยุดการเรียนและกลับประเทศตน

4 CSC จะส่งรายชื่อของนักเรียนที่ได้รับทุน, visa Application the study in china (JW 201) และAdmission Notice ไปที่ผู้มีอำนาจจัดการด้านทุนของประเทศนั้นๆภายใน 31 กรกฎาคมและผู้มีอำนาจด้านนี้จะส่งเอกสารไปให้นักเรียนเมื่อนักเรียนได้รับเอกสารดังกล่าวแล้วจึงไปยื่นเรื่องขอวีซ่า

 

StudyPlus ศูนย์แนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลก จัดทำขึ้นเพือ่ต้องการให้เยาวชนไทยมีความรู้ทุนเพิ่มขึ้น  ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเเต่อย่างใด

 

 

Lists

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Articles