30 C
Bangkok
Saturday, April 13, 2024

ทุนคูเวตระดับปริญญาตรี

StudyPlus ศูนย์แนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลก จัดทำขึ้นเพือ่ต้องการให้เยาวชนไทยมีความรู้ทุนเพิ่มขึ้น  ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเเต่อย่างใด

ทุนคูเวตระดับปริญญาตรี

images (5)

ทุนคูเวตมอบให้โดยกระทรวงอุดมศึกษาคูเวต เป็นทุนระดับปริญญาตรีในสาขา อิสลามศึกษา ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อให้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยในคูเวต

คุณสมบัตรของผู้สมัคร

1 มีสัญชาติไทยและไม่ได้พำนักอยู่ในคูเวตระหว่างสมัครรับทุน

2 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ซานาวี) แล้วไม่เกิน 2 ปี

3 มีผลการเรียนดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือเกรดเฉลี่ย 3.00สำหรับสายศิลปะ และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 หรือเกรดเฉลี่ย2.75 สำหรับสายวิทย์

4 ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาและเรียนในสถาบันการศึกษาของคูเวตมาก่อน

หลักฐานการสมัคร

1 ใบสมัครขอรับทุนให้ระบุคณะที่ต้องการเพียง 1 คณะ (ภาษาไทย อาหรับ)

2 สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี

3 ประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียนพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ

4 สำเนาสูติบัตรพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ

5 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ

6 ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิดพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ

7 ใบรับรองความประพฤติพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ

8 รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 10 รูป

วิธีสมัคร

ส่งใบสมัครไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ช่วงเวลารับสมัคร

เดือนกุมภาพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02 628 5646-8 ต่อ 115, 117

 

StudyPlus ศูนย์แนะเเนวเรียนต่อต่างประเทศทั่วโลก จัดทำขึ้นเพือ่ต้องการให้เยาวชนไทยมีความรู้ทุนเพิ่มขึ้น  ไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเเต่อย่างใด

Lists

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Articles