28.1 C
Bangkok
Tuesday, July 23, 2024

การทำไบโอเมตทริกซ์ Biometric

 download

ไบโอเมตทริกซ์

การเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลจะถูกเก็บโดยกระบวนการที่ใช้เวลาอันรวดเร็ว ระมัดระวัง และไม่เป็นการล่วงล้ำส่วนบุคคล โดยจะเป็นการถ่ายภาพใบหน้าด้วยกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล และใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือแบบเลขสิบหลักด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือดิจิตอล

 • โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ยื่นคำขอผู้ยื่นคำขอที่ยื่นขอที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (Australian Visa Application Centre – AVAC) ในประเทศไทยจะถูกขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของตนในขณะที่ยื่นคำขอ เว้นแต่ผู้ยื่นคำขอนั้นได้รับการยกเว้นจากโปรแกรมการให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
 • ผู้ยื่นคำขอวีซ่า ที่ยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์ไปที่สถานทูตวีซ่าออสเตรเลีย หรือที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย อาจได้รับหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอเดินทางไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
 • ผู้ยื่นคำขอบางท่านที่ยื่นคำขอวีซ่าทางออนไลน์อาจได้รับหนังสือแจ้งให้ท่านเดินทางไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
 • โปรดคลิกที่นี่เพื่อชมภาพวีดีโอสั้นๆ เกี่ยว กับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
 • โปรดทราบว่าว่าเมื่อท่านได้คลิกที่เว็บเชื่อมโยงค์ (Link) นี้ ท่านจะออกจากเว็บไซต์ของวีเอฟเอส และเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อข้อความที่ท่านได้ชมใน “ยูทูบ” (You Tube)
 • ในการถ่ายรูปนั้น จะต้องเห็นใบหน้าของท่านโดยชัดเจน ซึ่งหมายความว่าท่านไม่สามารถ
  • ให้ผมตกลงมาปรกตาของท่านได้
  • สวมหมวกหรือผ้าพันคอหรือสิ่งใดๆ ที่จะบดบังใบหน้า ผม หรือคอของท่าน (เว้นแต่ในกรณีของการสวมสิ่งคลุมศีรษะตามหลักศาสนาตามรายละเอียดข้างล่างนี้)
  • ถ้าท่านสวมสิ่งคลุมศีรษะหรือคอตามหลักศาสนา จะต้องให้เห็นใบหน้าท่านนั้นโดยชัดเจน นับแต่ส่วนล่างของคางไปจนถึงคิ้วของท่าน รวมถึงแก้มทั้งสองข้างของท่านด้วย ถ้าเป็นไปได้ จะต้องให้เห็นหูทั้งสองข้างของท่าน ท่านอาจต้องถอดแว่นตาขณะถ่ายภาพอีกด้วย
 • ถ้าปลายนิ้วมือของท่านถูกบาดหรือได้รับบาดเจ็บ ท่านควรแจ้งให้ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียทราบว่าเมื่อใดอาการบาดเจ็บนั้นจะหายเป็นปกติดี
 • ถ้าท่านมีการประดับ เช่น การเจิมหน้าผาก (Mehdi) ท่านควรแจ้งให้ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียทราบ ในขณะที่ยื่นคำขอวีซ่าว่าจะทำการสแกนได้หรือไม่อย่างไร

ถ้าท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล คำขอวีซ่าของท่านจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ และท่านจะถูกรายงานไปยังสถานทูตออสเตรเลียต่อไป

การถูกยกเว้นการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

 • พลเมืองของประเทศออสเตรเลีย ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศออสเตรเลีย และพลเมืองประเทศนิวซีแลนด์ จะถูกยกเว้นจากการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
 • ผู้ยื่นคำขอวีซ่าประเภท Australian Declaratory Visa หรือวีซ่าพลเมืองออสเตรเลีย และผู้ถือบัตรเดินทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card) จะถูกยกเว้นไม่ต้องให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

ผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี บุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมด้วนตนเองได้ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายอันทำให้ไม่สามารถดำเนินการสแกนนิ้วมือได้ จะถูกขอให้ถ่ายรูปใบหน้าเท่านั้นสำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าทางออนไลน์

ในการให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลท่านต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่า

จดหมายจากกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน ที่แจ้งให้ท่านไปให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

หนังสือเดินทางเล่มจริงที่ใช้ในการขอวีซ่าทางออนไลน์

ค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 895.- บาท ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือแบงค์ดราฟท์ธนาคาร ที่สั่งจ่ายในนาม บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลสามารถดูได้จากเว็บไซต์และเอกสารชี้แจงดังต่อไปนี้

การรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลนอกประเทศออสเตรเลีย

*หมายเหต:

เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการขอวีซ่าของท่าน

โปรดทราบว่าทุกท่านที่มีชื่ออยู่ในใบสมัครจะต้องมาแสดงตัวในขณะยื่นขอวีซ่าเนื่องจากจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของผู้สมัครทุกท่าน

กรุณานำเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อท่านมายื่นขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง (สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล)
 • แบบฟอร์มใบสมัครที่ได้มีการกรอกและลงนามโดยสมบูรณ์ครบถ้วน
 • เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในรายการตรวจสอบเอกสาร
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 16 ปีและ 17 ปีต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 5 ปี ถึง 15 ปีต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายมาให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายอยู่ด้วยในขณะให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

การเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลจะถูกเก็บโดยกระบวนการที่ใช้เวลาอันรวดเร็ว ระมัดระวัง และไม่เป็นการล่วงล้ำส่วนบุคคล โดยจะเป็นการถ่ายภาพใบหน้าด้วยกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล และใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือแบบเลขสิบหลักด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือดิจิตอล

 • โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ยื่นคำขอผู้ยื่นคำขอที่ยื่นขอที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (Australian Visa Application Centre – AVAC) ในประเทศไทยจะถูกขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของตนในขณะที่ยื่นคำขอ เว้นแต่ผู้ยื่นคำขอนั้นได้รับการยกเว้นจากโปรแกรมการให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
 • ผู้ยื่นคำขอวีซ่า ที่ยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์ไปที่สถานทูตวีซ่าออสเตรเลีย หรือที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย อาจได้รับหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอเดินทางไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
 • ผู้ยื่นคำขอบางท่านที่ยื่นคำขอวีซ่าทางออนไลน์อาจได้รับหนังสือแจ้งให้ท่านเดินทางไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
 • โปรดคลิกที่นี่เพื่อชมภาพวีดีโอสั้นๆ เกี่ยว กับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
 • โปรดทราบว่าว่าเมื่อท่านได้คลิกที่เว็บเชื่อมโยงค์ (Link) นี้ ท่านจะออกจากเว็บไซต์ของวีเอฟเอส และเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อข้อความที่ท่านได้ชมใน “ยูทูบ” (You Tube)
 • ในการถ่ายรูปนั้น จะต้องเห็นใบหน้าของท่านโดยชัดเจน ซึ่งหมายความว่าท่านไม่สามารถ
  • ให้ผมตกลงมาปรกตาของท่านได้
  • สวมหมวกหรือผ้าพันคอหรือสิ่งใดๆ ที่จะบดบังใบหน้า ผม หรือคอของท่าน (เว้นแต่ในกรณีของการสวมสิ่งคลุมศีรษะตามหลักศาสนาตามรายละเอียดข้างล่างนี้)
  • ถ้าท่านสวมสิ่งคลุมศีรษะหรือคอตามหลักศาสนา จะต้องให้เห็นใบหน้าท่านนั้นโดยชัดเจน นับแต่ส่วนล่างของคางไปจนถึงคิ้วของท่าน รวมถึงแก้มทั้งสองข้างของท่านด้วย ถ้าเป็นไปได้ จะต้องให้เห็นหูทั้งสองข้างของท่าน ท่านอาจต้องถอดแว่นตาขณะถ่ายภาพอีกด้วย
 • ถ้าปลายนิ้วมือของท่านถูกบาดหรือได้รับบาดเจ็บ ท่านควรแจ้งให้ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียทราบว่าเมื่อใดอาการบาดเจ็บนั้นจะหายเป็นปกติดี
 • ถ้าท่านมีการประดับ เช่น การเจิมหน้าผาก (Mehdi) ท่านควรแจ้งให้ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียทราบ ในขณะที่ยื่นคำขอวีซ่าว่าจะทำการสแกนได้หรือไม่อย่างไร

ถ้าท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล คำขอวีซ่าของท่านจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ และท่านจะถูกรายงานไปยังสถานทูตออสเตรเลียต่อไป

การถูกยกเว้นการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

 • พลเมืองของประเทศออสเตรเลีย ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศออสเตรเลีย และพลเมืองประเทศนิวซีแลนด์ จะถูกยกเว้นจากการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
 • ผู้ยื่นคำขอวีซ่าประเภท Australian Declaratory Visa หรือวีซ่าพลเมืองออสเตรเลีย และผู้ถือบัตรเดินทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card) จะถูกยกเว้นไม่ต้องให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

ผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี บุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมด้วนตนเองได้ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายอันทำให้ไม่สามารถดำเนินการสแกนนิ้วมือได้ จะถูกขอให้ถ่ายรูปใบหน้าเท่านั้นสำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าทางออนไลน์

ในการให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลท่านต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่า

จดหมายจากกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน ที่แจ้งให้ท่านไปให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

หนังสือเดินทางเล่มจริงที่ใช้ในการขอวีซ่าทางออนไลน์

ค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 895.- บาท ค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือแบงค์ดราฟท์ธนาคาร ที่สั่งจ่ายในนาม บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลสามารถดูได้จากเว็บไซต์และเอกสารชี้แจงดังต่อไปนี้

การรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลนอกประเทศออสเตรเลีย

*หมายเหต:

เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการขอวีซ่าของท่าน

โปรดทราบว่าทุกท่านที่มีชื่ออยู่ในใบสมัครจะต้องมาแสดงตัวในขณะยื่นขอวีซ่าเนื่องจากจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของผู้สมัครทุกท่าน

กรุณานำเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อท่านมายื่นขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง (สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล)
 • แบบฟอร์มใบสมัครที่ได้มีการกรอกและลงนามโดยสมบูรณ์ครบถ้วน
 • เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในรายการตรวจสอบเอกสาร
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 16 ปีและ 17 ปีต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย
 • ผู้เยาว์ที่อายุ 5 ปี ถึง 15 ปีต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายมาให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายอยู่ด้วยในขณะให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

download (1)

LINE ID: 0982533062, LINE ID: 0957154774, LINE ID: 0617890046, LINE ID: 0841118907

 

แหล่งทีที่มา VFS

Lists

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Articles