28.1 C
Bangkok
Thursday, June 20, 2024

การขอ PR Permanent Residents ใบเบิกทางสู่พลเมืองออสเตรเลีย / MIGRATION AGENTS REGISTRATION NUMBER 9903651

ออสเตรเลียไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเทศที่ชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติได้เข้าไปท่องเที่ยว หรือศึกษาต่อเท่านั้น แต่ยังเป็นประเทศที่อนุญาติให้ชาวต่างชาติเข้าไปอยู่อาศัยเป็นการถาวร ในฐานะ “ผู้พำนักถาวร (Permanent Residents)” ด้วยการถือวีซ่าประเภท “Permanent Residency Visa (PR Visa)” ซึ่งผู้มีวีซ่าประเภทนี้สามารถสมัครเป็นพลเมืองของออสเตรเลียได้อีกด้วย

australian-significant-investor-program

เงื่อนไขของ PR Visa

ชาวต่างชาติที่ถือ PR Visa ได้รับสิทธิในการเป็น “ผู้พำนักถาวรในออสเตรเลีย” แต่ยังไม่ถือว่าเป็นพลเมืองของออสเตรเลีย วีซ่าชนิดนี้จะมีอายุ 5 ปีในการออกให้ครั้งแรก ระหว่างที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ ผู้ถือวีซ่านี้สามารถเดินทางเข้า ออกหรืออาศัยอยู่ในออสเตรเลียได้อย่างอิสระ เมื่อวีซ่าหมดอายุลง ผู้ถือวีซ่านี้ก็ยังสามารถอาศัยอยู่ในออสเตรเลียได้ต่อไปอย่างไม่มีกำหนด หากไม่ได้ทำผิดกฏระเบียบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลีย

แต่หากผู้ถือวีซ่านี้ต้องาการเดินทางเข้า ออกออสเตรเลีย ในฐานะผู้พำนักถาวรในออสเตรเลียต่อไป จะต้องยื่นคำร้องขอมีวีซ่า “Resident Return Visa (RRV)” อย่างไรก็ตาม หากพบว่า ผู้ถือ PR Visa ได้ออกไปพำนักอยู่นอกประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลานานเกินไปในระหว่างที่ถือวีซ่านี้อยู่ก็อาจถูกเพิกถอนสิทธิการถือวีซ่านี้ได้เช่นกัน แต่ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลีย เพื่อขอสิทธิการถือวีซ่านี้คืนมา

ประโยชน์ในการถือ PR Visa

 • มีสิทธิสมัครเป็นพลเมืองของออสเตรเลีย โดยผู้ถือ PR Visa ต้องอยู่ในออสเตรเลียไม่ต่ำกว่า 2 ปี จาก 5 ปีแรก ที่ได้วีซ่านี้ในฐานะผู้พำนักถาวรในออสเตรเลีย และจะต้องอยู่ในออสเตรเลียไม่ต่ำกว่า 12 เดือนก่อนยื่นเรื่องขอเป็นพลเมืองของออสเตรเลีย
 • สิทธิในการอาศัยทำงาน ศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย โดยปราศจากข้อจำกัดทางกฏหมายของออสเตรเลียที่มีต่อชาวต่างชาติ
 • ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนในประเทศตามที่กฏหมายออสเตรเลียมีให้กับพลเมืองของตน ยกเว้นค่าเล่าเรียนบางโครงการ ที่กำหนดไว้ให้ชาวออสเตรเลียนโดยเฉพาะ
 • มีสิทธิประกอบอาชีพในหลาย ๆ ได้ระหว่างอยู่ในออสเตรเลียได้
 • ลูกที่เกิดในออสเตรเลีย จะได้รับสัญชาติออสเตรเลียโดยกำเนิด
 • แม้ผู้พำนักถาวรไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับประเทศของออสเตรเลีย แต่ในบางรัฐในออสเตรเลียให้สิทธิแก่ผู้พำนักถาวร ซึ่งมาจากประเทศในเครือจักรภพ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับรัฐได้

ให้ PR Visa อย่างไร?

ทางรัฐบาลออสเตรเลียได้กำหนดหลักเกณฑ์ 2 อย่าง ในการให้สิทธิการถือ PR Visa แก่ชาวต่างชาติ ได้แก่

Migration Program เป็นหลักเกณฑ์ที่พิจารณาการให้ PR Visa แก่ชาวต่างชาติที่มีทักษะความชำนาญสูงในสาขาอาชีพต่าง ๆ เช่น อาชีพแพทย์ พยาบาล รวามถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทางออสเตรเลียกำลังขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางอาชีพเหล่านี้อยู่ โดยในช่วงปี ค.ศ.2004-2005 ออสเตรเลียได้ให้ PR Visa แต่ชาวต่างชาติตามหลักเกณฑ์นี้ ประมาณ 120,000 คน

Humanitarian Program เป็นหลักเกณฑ์ที่พิจารณาการให้ PR Visa แก่ชาวต่างชาติ โดยยึดหลักมนุษยธรรม ส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาให้วีซ่านี้แก่ผู้อพยพเข้าออสเตรเลีย โดยในปี ค.ศ. 2004-2005 ออสเตรเลียให้ PR Visa ผ่านทางหลักเกณฑ์นี้ราว 13,000 คน
โดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างชาติที่ต้องการได้ PR Visa ของออสเตรเลีย มักยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ Migration Program ในฐานะผู้ที่มีความเชียวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในส่วนของประเทศไทยก็เช่นกัน มีแพทย์และพยาบาลเป็นจำนวนไม่น้อย ที่ได้ PR Visa เข้าไปทำงานอยู่ในออสเตรเลีย ในฐานะผู้พำนักถาวร

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะได้รับ PR Visa ตามหลักเกณฑ์ของ Migration Program จำเป็นจะต้องมีวีซ่าอีกชนิดหนึ่งคือ “Skilled Independence Visa” ซึ่งทางรัฐบาลออสเตรเลียให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการไปทำงานอยู่ในออสเตรเลีย โดยผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความชำนาญในอาชีพของตนอยู่ในระดับสูง เข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Skilled Independence Visa

วีซ่าชนิดนี้เป็นเสมือนใบเบิกทางในการขอ PR Visa และสมัครเป็นพลเมืองชาวออสเตรเลียนในลำดับถัดไป โดยสามารถดำเนินการขอวีซ่านี้ในประเทศไทย ผ่านทางสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ถ.สาทรใต้ หรือดำเนินการระหว่างเรียนอยู่ในออสเตรเลียก็ได้

โดยปกติแล้ว ผู้ที่อยู่ระหว่างเรียนต่อในออสเตรเลีย มักยื่นเรื่องขอ Skilled Independence Visa โดยจะต้องมีผลคะแนนในการทดสอบ Skilled Independence ซึ่งกฏหมายใหม่ของออสเตรเลีย ได้กำหนดให้นักเรียนต่างชาติในออสเตรเลียที่ต้องการยื่นขอวีซ่านี้ ต้องมีคะแนนของ Skilled Independence ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน ส่วนผลทดสอบของผู้จบการศึกษาแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 115 คะแนน ขั้นตอนของการทดสอบดังกล่าวนี้อาจใช้เวลา 3-4 เดือน สำหรับสายอาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออาจมากกว่านั้นในสายอาชีพอื่น ๆ

หลักฐานในการยื่นขอ Skilled Independence Visa

หลักฐานสำคัญที่ต้องแนบไปกับใบสมัครขอ Skilled Independence Visa มีดังนี้

 • พาสปอร์ต
 • วุฒิการศึกษาตามสายอาชีพ
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย 4 รูป
 • ใบแสดงผลการศึกษา
 • ทะเบียนสมรส (กรณีสมรสแล้ว)
 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียให้การรับรอง
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกิจการทางวัฒธรรมของออสเตรเลีย (DIMA)
 • ใบผลคะแนนในการทดสอบ Skilled Independence Visa

หลักการประเมินคะแนนในการขอเป็น PR Australia

หลักการประเมิน ประเภทของอาชีพ คะแนน

1.ทักษะพื้นฐานทางอาชีพ ** อาชีพพิเศษ 60
<Check from SOL> อาชีพ (พวกมืออาชีพ) 50
อาชีพทั่วไป 40

2.อายุ 18 – 29 30
30 – 34 25
35 – 39 20
40 – 44 15

3.ผลภาษาอังกฤษ IELTS 5 15
IELTS 6 20

4.ประสบการณ์ทำงาน Skill = 60 (3ใน4ปี) 10
Skill = 40 – 50 (3ใน4ปี) 5

5.อาชีพในความต้องการของ Australia มี Job offer 15 (New)
ไม่มี Job offer 10 (New)

6.จบการศึกษาที่ Australia Under Ph D 5
Master D 10 (New)
Ph D 15 (New)

7.ทักษะของคู่สมรส Add >5

8.Bonus point $100,000 5
2 ภาษา (ไทย – อังกฤษ) 5
ทำงานใน Australia 5
ศึกษาในประเทศในเขตที่ประชากร 5 (New)
เบาบางอย่างต่ำ 2 ปี
มีญาติพี่น้องเป็น PR หรือ Citizen 15
Australia หรือ Eligible New Zealand citizen

Lists

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Articles