27.4 C
Bangkok
Tuesday, July 23, 2024

ເອກະສານຂະບວນການທີ່ເຂົ້າຮັບການ USA / ອອດເຕເລຍ / ນິວຊີແລນ / Canada / ອັງກິດ.

study-usa

ເອກະສານຂະບວນການທີ່ເຂົ້າຮັບການ USA / ອອດເຕເລຍ / ນິວຊີແລນ / Canada / ອັງກິດ.

USA

เอกสารต่างที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน ต้องจัดเตรียมเอกสารสมัครเรียนดังนี้

สมัครเรียนภาษาอังกฤษ

 • ค่าสมัครตามที่สถาบันกำหนด ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือแบงค์ดร๊าฟสั่งจ่ายชื่อสถาบัน
 • จดหมายรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Statement) หน่วยเงินแปลงจากเงินบาทเป็น ดอลล่าสหรัฐ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป และหน้าที่มีการขอเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาบัตรอื่น ๆ

 • ค่าสมัครตามที่สถาบันกำหนด ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือแบงค์ดร๊าฟสั่งจ่ายชื่อสถาบัน
 • จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร(Bank Statement) หน่วยเงินแปลงจากเงินบาทเป็น ดอลล่าสหรัฐ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป และหน้าที่มีการขอเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • ใบผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง บางสถาบันอาจต้องการให้ปิดผนึกมาจากทางมหาวิทยาลัย
 • จดหมาย Letter of Recommendation 3 ฉบับ
 • สำเนาผลสอบภาษาอังกฤษ Toefl (ให้ทางศูนย์สอบส่งผลตัวจริงโดยตรงไปที่มหาวิทยาลัย)
 • สำเนาผลสอบ GMAT (ในกรณีที่สมัคร MBA) หรือสำเนาผลสอบ GRE(กรณีที่สมัครเรียน Communication, Engineering และ Science) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ผลสอบเหล่านี้ต้องขอให้ ศูนย์สอบ เช่น Education Testing Service (ETS) ส่งผลไปยังสถานศึกษา โดยตรง (รายงานผลสอบที่ส่งจากศูนย์สอบไปยังสถานศึกษานี้ เรียกว่า Official Score Report ทางศูนย์สอบส่งผลตัวจริงไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง
 • จดหมายรับรองการทำงาน และ Resume
 • จดหมายแสดงเจตน์จำนงที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชานั้น ๆ (Statement of Purpose) ประมาณ 300-500 คำ

เอกสารเหล่านี้ต้องส่งทางไปรษณีย์อากาศให้ถึงสถานศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร สถานศึกษาจะพิจารณาจากหลักฐานที่ส่งไป หากพอใจก็จะส่งจดหมายตอบรับเข้าเรียน หลายแห่งจะให้นักศึกษาตอบยืนยันการตัดสินใจอีกครั้งว่าจะไปเรียน ณ สถานศึกษาที่ตอบรับมานี้แน่นอนแล้วจึงจะส่งใบตอบรับอย่างเป็นทางการที่ เรียกว่า I-20 Form มาให้ เพื่อให้นักศึกษานำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการ ขอวีซ่านักเรียน สถานศึกษาหลายแห่งอาจะแนบรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนมาด้วย

[alert type=success]Note: เอกสารในการสมัครเรียนทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ และใช้ตัวจริงเท่านั้น[/alert]

ขั้นตอน

 1. กรอกใบสมัคร (Application Form) และใบจองที่พักของทางสถาบัน พร้อมแนบเอกสารการสมัคร และชำระค่าสมัคร (30-100 เหรียญ ไม่สามารถเรียกคืน )
 2. รอ I-20 และจดหมายตอบรับจากทางสถาบันประมาณ 1-2 สัปดาห์ ระหว่างนี้ให้เตรียมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อยื่นขอ VISA ต่อไป
 3. เมื่อได้รับ I-20 และจดหมายตอบรับจากทางสถาบัน แล้ว ซึ่งจะชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเล่าเรียน , ค่าประกันสุขภาพ , ค่าจัดหาที่พัก , ค่าที่พัก , ค่าจัดรถไปรับที่สนามบิน , ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( ถ้ามี )
 4. ชำระค่าใช้จ่ายโดยตรง ซื้อแบงค์ดร๊าฟสั่งจ่ายในนามของสถาบันตามที่ระบุในจดหมายตอบรับเข้าเรียน หรือโอนเข้าบัญชีสถาบัน
 5. นัดวันสัมภาษณ์ขอ VISA โดย ซื้อหมายเลข PIN ผ่านระบบอินเตอร์เนต หรือ ผ่านระบบโทรศัพท์ ไปยื่นสัมภาษณ์ขอวีซ่าที่สถานทูตอเมริกา ตามวันเวลาที่กำหนด เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.00-9.00 น. ควรไปก่อนเวลาสัมภาณ์ 1 ชม.
 6. เมื่อวีซ่านักเรียนอนุมัติแล้ว ขอให้แจ้งกำหนดวันเวลาการเดินทาง เพื่อซื้อและยันยันตั๋วเครื่องบิน และ ยืนยันที่พัก กับทางโรงเรียน เพื่อจัดคนไปรับที่สนามบินปลายทาง

 

Australia/New Zealand/Canada/UK

สมัครเรียนภาษาอังกฤษ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป และหน้าที่มีการขอเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาบัตรอื่น ๆ

  • สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป และหน้าที่มีการขอเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
  • Transcript

 

Lists

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles