US High School Exchange โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนยุโรป อเมริกา

0
1738

 

US High School Exchange โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3–5 เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกันซึ่งเป็นเจ้าของภาษา และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา มีการเรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่

คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
 • เกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาหลักไม่ต่ำกว่า 2.0
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 • มีความประพฤติดี รับผิดชอบ มีทัศนคติดี เปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 • ไม่มีสัญชาติอเมริกัน และไม่เคยได้รับวีซ่า J-1 มาก่อน

ค่าธรรมเนียมโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา

 • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา : 359,000 บาท

ค่าธรรมเนียมครอบคลุม

 • การจัดหาครอบครัวอาสาสมัคร และโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล
 • ค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของครอบครัวอาสาสมัคร
 • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
 • การประชุมผู้ปกครองก่อนการเดินทาง (Pre-Departure)
 • ปฐมนิเทศและทัศนศึกษาในต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่รวมในค่าธรรมเนียม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าเดินทางอื่น ๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเรียนภาษาเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าธรรมเนียม SEVIS ของสถานทูต

 

ทุนเรียนต่อเกือบทุกคณะ ไม่จำกัดเกรดในการสมัคร เช่น เรียนภาษา ป.ตรี โท เอก

ค่าเรียนฟรีมนประเทศแถบยุโรป

มีเกือบทุกคณะ เช่น เเพทย์ IT, Business, สถาปัตย์ การเงิน วิศวะ อื่นๆมากมาย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here