27.4 C
Bangkok
Tuesday, July 23, 2024

เรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์ ค่าเรียนเริ่มต้นปีละ 4เเสนกว่าบาท

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์นั้น หากพิจารณาแยกตามประเภท พบว่า


โรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนของรัฐบาล (State: 83%) รองลงมาคือ โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน (State Integrated: 11%) ส่วนโรงเรียนเอกชนมีเพียงประมาณ (Private: 6%) ความหมายโดยสังเขป คือ โรงเรียนรัฐบาล ลักษณะจะเป็นโรงเรียนจะได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประเภท สหศึกษา และเปิดสอนตามหลักสูตร New Zealand curriculum เป็นหลัก


ขณะที่ โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน ซึ่งเดิมเคยเป็นโรงเรียนเอกชนมาก่อน ปัจจุบันได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ขณะที่ตัวโรงเรียน ที่ดิน สถานที่ของโรงเรียน ยังเป็นของเอกชนอยู่ หลักสูตรจะปรับมาเป็น New Zealand curriculum แต่โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน จะคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวบางประการ ซึ่งอาจจะเป็นทางด้านศาสนา หรือปรัชญาของแต่ละโรงเรียน


โรงเรียนเอกชน บริหารโดยคณะกรรมการของโรงเรียนนั้น หลักสูตร การบริหาร สถานที่ทุกอย่างจะถูกตรวจสอบ จนได้รับมาตรฐาน หลักสูตรวิชา และกิจกรรมต่างๆ มีความหลากหลายขึ้น


โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นแบบสหศึกษา (71%) มีโรงเรียนชายล้วน หรือหญิงล้วนรวมประมาณ 29% และประมาณ 1 ใน 4 หรือ 25% เป็นโรงเรียนประจำ (Boarding School)


โรงเรียนทั้งหมดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะรับสมัครนักเรียนต่างชาติอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป เข้าศึกษาต่อ

ระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา(Secondary School Education)

Year 7-9(อายุ 11-13 ปี) ในระดับนี้วิชาส่วนใหญ่ทั้งหมดจะเป็นวิชาบังคับ เช่น English, Mathematics, Science, Social Studies, Art, Information and Communication โดยส่วนใหญ่นักเรียนจะยังไม่สามารถเลือกวิชาเรียนได้ในระดับนี้
  
Year 10(อายุ 14 ปี) นักเรียนยังจะต้องเรียนวิชาบังคับ 4-5 วิชา และส่วนใหญ่นักเรียนสามารถเลือกวิชาเลือกได้อีก 2-3 วิชาตามความสนใจ
  

National Certificate of Educational Achievement-NCEA Level I, II and III
  
Year 11(ม5)(NCEA level I)(อายุ 15 ปี) นักเรียนจะสามารถลงเรียนได้ 4-9 วิชา รวมประมาณ 144 credits แบ่งเป็นวิชาบังคับ 3-4 วิชา (ซึ่งควรจะสอดคล้องกับแผนการเรียนในระดับอุดมศึกษา) กับวิชาเลือกอีก 2-3 วิชา แต่ละวิชามี credit ตั้งแต่ 10-24 credits การสอบวัดผลจะแบ่งออกเป็นทั้งในส่วนของ Internal Assessment (แต่ละเทอม) และ External Assessment (ปีละครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน) ในบางวิชานักเรียนจะต้องสอบให้ได้ตามที่กำหนดจึงจะสามารถเรียนต่อในระดับ NCEA Level II ได้ เช่น นักเรียนจะต้องสอบได้ไม่ต่ำกว่า 16 credits จาก 21 credits ในวิชา ENGLISH – NCEA Level I เพื่อสามารถลงเรียนใน ENGLISH – NCEA Level II ต่อไป

นักเรียนที่จะได้ NCEA level I เพื่อเข้าเรียนใน Level II จะต้องสะสม credit ของวิชาใน Level I ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 80 credits (Including literacy requirements-8 credits in English and numeracy requirement-8 credits in Mathematics)
  
Year 12 (ม6)(NCEA Level II)(อายุ 16 ปี) นักเรียนจะสามารถลงเรียนได้ 4-9 วิชา นักเรียนจะสามารถเลือกวิชาเรียนได้มากขึ้นอาจเหลือวิชาบังคับเพียง 1-2 วิชา วิชาเลือกส่วนใหญ่จะเป็นวิชาพื้นฐานของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งทางสถาบันอุดมศึกษาจะใช้เป็นเกณฑ์การรับพิจารณาเข้าศึกษาต่อทำนองเดียวกัน เพื่อให้ได้ NCEA Level II นักเรียนจะต้องสะสม credit ของรายวิชาให้ได้ไม่ต่ำกว่า 80 credits โดยมีวิชาใน Level II ไม่ต่ำกว่า 60 credits
  
Year 13 (ปี1)(NCEA Level III)(อายุ 17 ปี) ในชั้นนี้ วิชาส่วนใหญ่ทั้งหมดจะเป็นวิชาเลือก อาทิ หากนักเรียนต้องการศึกษาด้าน Commerce ในระดับอุดมศึกษา ควรเลือกเรียน Math, Accounting และ Economics เป็นหลัก หรือหากนักเรียนสนใจด้าน Dentistry ควรเลือกเรียน Math, Biology, Chemistry และ Physics เป็นต้นนักเรียนที่จะได้ NCEA Level III นักเรียนจะต้องสะสม credit ของรายวิชาให้ได้ไม่ต่ำกว่า 80 credits โดยมีวิชาใน Level III ไม่ต่ำกว่า 60 credits
เทอมการศึกษา

นิวซีแลนด์ใช้ระบบ 4 เทอมต่อ 1 ปีการศึกษา เทอมละประมาณ 10 สัปดาห์ รวมประมาณ 40 สัปดาห์ต่อ 1 ปีการศึกษา เริ่มเปิดเทอมแรก คือประมาณช่วงปลายเดือนมกราคา ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีการปิดเทอมย่อย 3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2 สัปดาห์ และปิดเทอมใหญ่ คือจบเทอม 4 ประมาณกลางเดือนธันวาคม ประมาณ 6 สัปดาห์ และเป็นช่วงที่นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับประเทศ
น้องๆ นักเรียนจากประเทศไทย สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกเทอมการศึกษาต่อจากระดับชั้นสูงสุดจากประเทศไทย (แต่ส่วนใหญ่นิยมเข้าศึกษาต่อในช่วงเทอม 1 เทอม 2 และเทอม 3)

 
Term Date
Term 1 Monday 27 January – Friday 27 March

Term 2Wednesday 15 April – Friday 3 July 2020

Term 3 Monday 20 July –  Friday
Term 4 Monday 12 October – Friday 18 December

 
 
เกณฑ์การพิจารณาเทียบชั้น

เกณฑ์การพิจารณาเทียบชั้นนั้นขึ้นอยู่กับ อายุ และผลการเรียน 3 ปีย้อนหลังโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เป็นสำคัญ บางโรงเรียน หรือบางชั้นปีการศึกษาอาจจะต้องมีผลสอบ IELTS หรือผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
 
 

 

การประเมินผล

Year 9-10
การสอบวัดผลภายในของโรงเรียนในแต่ละเทอม ระดับคะแนนผลการเรียนจะแบ่งเป็น Not Achieved, Achieved, Merit and Excellence พร้อมคิดเห็นของครูผู้สอนรายวิชา
 
 
Year 11-13
นักเรียนเข้าสู่ระบบ NCEA ซึ่งจะมีการสอบวัดผลทั้งภายใน และภายนอกที่มีการใช้ข้อสอบกลางในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี การประเมินผล และเกรดที่นักเรียนจะได้รับของทั้งปีการศึกษานั้น จะแบ่งออกเป็น
 
 
  
เครดิตที่ได้รับทั้งวิชาในหน่วย Unit Standard และ Achievement Standard นับเป็น NCEA แต่การคำนวณคะแนนเฉลี่ยนั้นจะอ้างอิงจากวิชาในหน่วย Achievement Standard เป็นหลัก ซึ่งนอกจากจะแสดงถึง Grade ในแต่ละ Subject แต่ละ Each standard แล้ว ผลการสอบทั้งหมด จะสรุปเป็นคะแนนเฉลี่ย แสดงผลคะแนนตั้งแต่ 0-100 พร้อมจำนวนเครดิตที่นักเรียนสะสมได้ในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา
โดยในช่วงกลางเดือนมกราคม นักเรียนจะได้รับ Result notification และจะได้รับ Record of Achievement ในช่วงเดือนเมษายน แสดงผลคะแนนของปีที่ผ่านมา

 
 

การเลือกวิชาเรียนในระดับ Year 11 และ Year 12

Year 11
นักเรียนควรเลือกเรียนวิชาที่อยู่ในหมวด Numeracy (วิชาคำนวณ) และ Literacy (ภาษาศาสตร์) อย่างน้อยหมวดละ 1 วิชา โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูล และคำแนะนำเพิ่มเติม ส่วนวิชาที่เหลือประมาณ 3 – 4 วิชา นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้เพิ่มเติม ตามพื้นฐานความสนใจ และการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น 1. Science 2. ESOL (English for Speakers of Other Languages) 3. Math และวิชาอื่นๆ อีก 3 วิชา
 
 
Year 12
นักเรียนควรเลือกเรียนวิชาที่อยู่ในหมวด Numeracy (วิชาคำนวณ) และ Literacy (ภาษาศาสตร์) อย่างน้อยหมวดละ 1 วิชา โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูล และคำแนะนำเพิ่มเติม ส่วนวิชาที่เหลือประมาณ 3 – 4 วิชา นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้เพิ่มเติม ตามพื้นฐานความสนใจ และการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น 1. ESOL or English 2. Math และวิชาอื่นๆ อีก 4 วิชา

Career AreaYear 11 (Level 1)Year12 (Level 2)
ARCHITECTUREMaths / Science / Art or Graphics / EnglishMaths /Art or Graphics / English / Art advantageous
COMMERCEMath / Accounting / EconomicsMath / Accounting / Economics
COMPUTING / IT DEGREEMathsMaths
DENTISTRYMaths / Specific SciencesBiology / Chemistry/Physics / Maths
DESIGNArt / Technology / GraphicsArt / Technology / Graphics
ENGINEERINGMaths / ScienceMaths / Physic / Chemistry
FOOD SCIENCEEnglish / Maths / ScienceEnglish / Maths / Biology / Chemistry /Physics
FINE ARTArtArt
LAWEnglishEnglish based subject
MEDICINEMaths / ScienceEnglish / Maths / Biology / Chemistry /Physics
NURSINGScience or BiologyBiology / Chemistry
PHARMACYMaths/ ScienceEnglish / Maths / Biology / Chemistry /Physics
PILOTMaths/ ScienceMaths / Physic or Chemistry
TEACHINGMaths/ ScienceEnglish
TOURISMEnglish / GeographyEnglish / Geography
VETERINARY SCIENCEMaths/ SciencesMaths / Biology / Chemistry /Physics
NCEA and University Entrance (New Zealand)

โดยหลักเกณฑ์การรับสมัครแล้ว นักเรียนจะต้องสะสม Credit ตามหลักเกณฑ์ทุกข้อ ดังนี้
วิชาใน NCEA level III or higher ไม่ต่ำกว่า 42 credits โดยแยกเป็น

วิชาใน Approved Subjects (www.ncea.govt.nz) จำนวน 2 วิชา แต่ละวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 14 credits (รวมไม่ต่ำกว่า 28 Credits ) บวกกับ Credits ของวิชาใน Approved Subjects ไม่เกิน 2 วิชารวมกันอีกไม่ต่ำกว่า 14 credits
 
วิชาอังกฤษใน NCEA level II or higher ไม่ต่ำกว่า 8 credits โดยแยกเป็น Reading ไม่ต่ำกว่า 4 credits และ Writing ไม่ต่ำกว่า 4 credits
 
วิชาคณิตศาสตร์ ใน NCEA Level I or higher ไม่ต่ำกว่า 14 credits แต่ในทางปฏิบัตินักเรียนควรสะสม credits ของวิชาใน Approved Subjects- NCEA Level III or higher ใน 5 รายวิชา (โดยเฉพาะในวิชาพื้นฐาน) ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 80-100 credits เนื่องจากมีการแข่งขันกันสูงในการสมัครสอบเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา

รายชื่อโรงเรียน

North Island
 NameLocationAuthorityGenderBoardingNo of Stu
1ACG Parnell CollegeAucklandPrivateN650
2ACG Senior CollegeAucklandPrivateN465
3ACG Strathallan CollegeAucklandPrivateN1017
4Auckland Girls Grammar SchoolAucklandStateN1371
5Auckland Grammar SchoolAucklandStateY2432
6Avondale CollegeAucklandStateN2607
7Birkenhead CollegeAucklandStateN804
8Botany Downs Secondary CollegeAucklandStateN1792
9Diocesan School for GirlsAucklandPrivateY1490
10Epsom Girls Grammar SchoolAucklandStateY2094
11Glenfield CollegeAucklandStateN851
12Henderson High SchoolAucklandStateN845
13Howick CollegeAucklandStateN1861
14Kelston Boys High SchoolAucklandStateN1091
15Kelston Girls High SchoolAucklandStateN886
16Liston CollegeAucklandStateN795
17Long Bay CollegeAucklandStateN1604
18Lynfield CollegeAucklandStateN1852
19Macleans CollegeAucklandStateN2462
20Mt Albert Grammar SchoolAucklandStateY2400
21Mt Roskill Grammar SchoolAucklandStateN2216
22Northcote CollegeAucklandStateN1242
23Orewa CollegeAucklandStateN1708
24Rangitoto CollegeAucklandStateN3000
25Rodney CollegeAucklandStateN325
26Rosehill CollegeAucklandStateN1806
27Pakuranga CollegeAucklandStateN2018
28Sacred Heart College (Auckland)AucklandIntegrateY1106
29Selwyn CollegeAucklandStateN888
30St Dominics College (Henderson)AucklandIntegrateN894
31St Mary’s College(Ponsonby)AucklandIntegrateN817
32Takapuna Grammar SchoolAucklandStateN1597
33Westlake Boys’ High SchoolAucklandStateN2114
34Westlake Girls’ High SchoolAucklandStateN2068
35Western Springs CollegeAucklandStateN1052
36Whangaparaoa CollegeAucklandStateN1408
37Kamo High SchoolWhangareiStateN1453
38Whangarei Boys High SchoolWhangareiStateY993
39Whangarei Girls High SchoolWhangareiStateY1125
40Hamilton Boys High SchoolHamiltonStateY1964
41Hamilton Girls High SchoolHamiltonStateY1466
42Hamilton’s Fraser High SchoolHamiltonStateN1715
43Sacred Heart Girls’ CollegeHamiltonIntegrateY858
44St Johns College (Hillcrest)HamiltonIntegrateN682
45St Paul’s Collegiate SchoolHamiltonPrivateY568
46Waikato Diocesan School for GirlsHamiltonIntegrateY643
47Cambridge High SchoolCambridgeStateN1282
48St Peters School (Cambridge)CambridgePrivateY1058
49Bethlehem CollegeTaurangaIntegrateN1545
50Tauranga Boys High SchoolTaurangaStateN1733
51Tauranga Girls High SchoolTaurangaStateN1551
52Mt Maunganui CollegeMt MaunganuiStateN1323
53Morrinsville CollegeMorrinsvilleStateN698
54Gisborne Boys High SchoolGisborneStateY708
55Gisborne Girls High SchoolGisborneStateY795
56Hastings Girls’ High SchoolHastingsStateN813
57Havelock North High SchoolHastingsStateN971
58Lindisfarne CollegeHastingsIntegrateY478
59Iona CollegeHastingsIntegrateY249
60Napier Boys High SchoolNapierStateY1145
61Napier Girls High SchoolNapierStateY877
62Tamatea High SchoolNapierStateN276
63Taradale High SchoolNapierStateN998
64William Colenso CollegeNapierStateN582
65New Plymouth Boys High SchoolNew PlymouthStateY1208
66New Plymouth Girls High SchoolNew PlymouthStateY1238
67Sportswood CollegeNew PlymouthStateN980
68St Marry Diocesan School (Stratford)New PlymouthIntegrateY150
69Wanganui High SchoolWanganuiStateN1761
70Wanganui Girls CollegeWanganuiStateY397
71Palmerston Boys High SchoolPalmerstonStateY1650
72Palmerston Girls High SchoolPalmerstonStateY1195
73Rathkeale CollegeMastertonIntegrateY268
74St Matthews Collegiate (Masterton)MastertonIntegrateY330
75Chilton St James SchoolWellingtonPrivateY420
76Hutt International Boys SchoolWellingtonIntegrateN642
77Hutt Valley High SchoolWellingtonStateN1649
78Newlands CollegeWellingtonStateN1001
79Kapiti CollegeWellingtonStateN1057
80Onslow CollegeWellingtonStateN1231
81Queens Margaret CollegeWellingtonPrivateN645
82Samuel Marsden Collegiate School(Karori)WellingtonPrivateN500
83Samuel Marsden Collegiate School WhitbyWellingtonPrivateN156
84Scots CollegeWellingtonPrivateY900
85St Marys College (Wellington)WellingtonIntegrateN636
86St Patricks College (Kibrinie)WellingtonIntegrateN734
87Upper Hutt CollegeWellingtonStateN1249
88Wellington CollegeWellingtonStateN1527
89Wellington East Girls CollegeWellingtonStateN980
90Wellington Girls CollegeWellingtonStateN1299
South Island
 NameLocationAuthorityGenderBoardingNo of Stu
1Garin CollegeNelsonIntegrateY394
2Nelson CollegeNelsondStateY998
3Nelson College for GirlsNelsondStateY992
4Waimea CollegeNelsondStateN1419
5Marlborough Boys High SchoolMarlboroughStateN1001
6Marlborough Girls High SchoolMarlboroughStateN1047
7Avonside Girls’ High SchoolChristchurchStateN1260
8Burnside High SchoolChristchurchStateN2578
9Cashmere High SchoolChristchurchStateN1718
10Catholic Cathedral CollegeChristchurchStateN350
11Christchurch Boys High SchoolChristchurchStateY1335
12Christchurch Girls High SchoolChristchurchStateY1084
13Darfield High SchoolChristchurchStateN741
14Hilmorton High SchoolChristchurchStateN702
15Lincoln High SchoolChristchurchStateN1508
16Middleton Grange SchoolChristchurchIntegrateN1269
17Papanui High SchoolChristchurchStateN1507
18Rangi Ruru Girls SchoolChristchurchPrivateY704
19Riccarton High SchoolChristchurchStateN962
20Shirley Boys High SchoolChristchurchStateN1496
21St Andrew’s CollegeChristchurchPrivateY1356
22St Bede’s CollegeChristchurchIntegrateY799
23St Margaret’s CollegeChristchurchPrivateY717
24Villa Maria CollegeChristchurchIntegrateN791
25Ashburton CollegeAshburtonStateN1158
26Mount Hutt CollegeMount HuttStateY492
27Geraldine High SchoolGeraldineStateN602
28Craighead Diocesan SchoolTimaruIntegrateY337
29Mountain view High SchoolTimaruStateN521
30Opihi CollegeTimaruIntegrateN376
31Roncalli CollegeTimaruIntegrateN541
32Timaru Boys High SchoolTimaruStateY686
33Timaru Girls High SchoolTimaruStateY441
34Waitaki Boys High SchoolOmaruStateY529
35Waitaki Girls High SchoolOmaruStateY452
36Dunstan High SchoolAlexandraStateY529
37Mt Aspiring CollegeWanakaStateY656
38Bayfield High SchoolDunedinStateN718
39Columba CollegeDunedinIntegrateY583
40John McGlashan CollegeDunedinIntegrateY513
41Kaikorai Valley CollegeDunedinStateN798
42Kavanagh CollegeDunedinIntegrateN854
43Kings High School(Dunedin)DunedinStateY717
44Logan Park High SchoolDunedinStateN573
45Otago Boys High SchoolDunedinStateY838
46Otago Girls High SchoolDunedinStateY809
47Queens High SchoolDunedinStateN506
48St Hildas CollegiateDunedinIntegrateY441
49Taieri CollegeDunedinStateN1016
50Wakatipu High SchoolQueenstownStateN861
51Central Southland CollegeInvercargillStateN490
52James Hargest CollegeInvercargillStateN1839
53Southland Boys High SchoolInvercargillStateY1077
54Southland Girls High SchoolInvercargillStateY1157
55Verdon CollegeInvercargillIntegrateN620

 

Study Plus จัดสัมมนาที่โรงแรมและออนไลน์ทุกเดือน
สามารถเช็คตารางที่ไลน์
https://line.me/R/ti/p/%40https://line.me/R/ti/p/%40798fdopm

หรือติดต่อที่เบอร์ 086-4167060,
098-2533062,
095-7154774, 084-1118907, 061-7890046

 

Lists

Related Articles

Latest Articles