28.1 C
Bangkok
Thursday, June 20, 2024

สอบถามข้อมูลเรียนต่อแคนาดา ฟรี กับ STUDY PLUS

แคนาดา (Canada) เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐ ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แคนาดาเป็นประเทศ ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สาเหตุสำคัญเนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่มีมาตรการการค้าที่เสรีและโปร่งใสมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก แคนาดาเป็นประเทศที่พึ่งพิงการค้ากับต่างประเทศเป็นหลัก

Lists

Related Articles

Latest Articles